ˆ

Stypendium szkolne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

STYPENDIUM SZKOLNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-05-10 21:01:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X.87.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1536).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, będący mieszkańcem Gminy Zielona Góra i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia mają charakter socjalny. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - obecnie jest to kwota 351 zł.
Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liceów, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Uprawnieni są również wychowankowie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (czyli do 18. roku życia).
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału z zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup: podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych i stroju gimnastycznego, stroju galowego, sprzętu komputerowego,
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki - przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów – poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:
  - pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna),
  - pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający świadczenie uzna, że przyznanie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub celowe.
Wnioski o stypendium można pobierać:
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
 • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze www.bip.gops.gminazg.pl
Wnioskodawcami mogą być:
 • pełnoletni uczniowie,
 • rodzice uczniów niepełnoletnich,
 • dyrektorzy szkół.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:
 • do dnia 15 września danego roku szkolnego,
 • do dnia 15 października danego roku szkolnego , w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
www.bip.gops.gminazg.pl  w zakładce stypendia szkolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Zielona Góra Data wytworzenia informacji: 2006-05-10 21:01:26
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2006-05-10 21:01:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Kubicki Data udostępnienia informacji: 2006-05-10 21:01:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kubicki Data ostatniej zmiany: 2006-05-10 21:01:36
Artykuł był wyświetlony: 8044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu